۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه

اندوه لبنان کشت ما را بشکست
این هم مدرکی بر تائید سخنان خامنه ای مبنی بر داشتن سالمترین انتخاباتآخوند زائری، فعال رسانه ای با انتشار این ویدیو نوشت
خدا كند زودتر انتخابات برگزار شود و به خير بگذرد وگرنه با چيزهايی كه اين روزها داريم می بينيم آبرويی برای مهد دليران و سرزمين شيران و امت شهيد پرور و آگاه و هميشه در صحنه باقی نمی ماند!
صحنه ای از حماسه توزيع لقمه های ساندويچ از سوی يك نامزد انتخابات در شهر

بی توجهی مردم به سیرک انتخابات